Địa chỉ: Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017