Địa chỉ: Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh